En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) a continuació es detallen les dades identificatives de l’entitat:

Raó Social: Mountain Faces S.L.

NIF: B25812157

Direcció: Av/ Estació, 30 – 25500 La Pobla de Segur (Lleida)

Telèfon: 626532511 Email: info@guiesvallfosca.com

BORNE: Registro Mercantil de LLEIDA T 1471 , F 134, S 8,H L 29699, I/A 2 (28.06.22) i Registro Mercantil de LLEIDA T 1471 , F 127, S 8, H L 29699, I/A 1 (23.08.16)

 

La marca comercial i el logotip de Guies Vall Fosca està registrada.
Inscripció en el Cens d’Organitzadors d’activitats fisciodeportives en el medi natural de la Secretaria General de l’Esport amb el número C-456
Inscripció en el Registre de Professionals de l’Esport (ROPE) amb el número 016884

GUIES VALL FOSCA POSA EN CONEIXEMENT QUE:
– L’activitat contractada es desenvolupa en el medi natural, que ha de ser respectat, i hem de tenir un comportament acurat envers l’entorn en tot moment.
– L’activitat contractada es desenvolupa en el medi natural, que l’ésser humà no pot controlar, per la qual cosa els riscos que se’n deriven no poden tampoc ser controlats completament pel guia ni l’empresa.
– El client ha estat informat que l’activitat està dirigida per un guia titulat i es desenvolupa dins les seves competències professionals. El guia és qui dirigeix l’activitat i el client ha d’acatar les seves decisions en tot moment.
– El client coneix l’activitat contractada, el lloc on s’esdevindrà, el desplaçament que requereix i les característiques especials de l’activitat, així com els requisits previs que el client necessita per a poder participar-hi.
– El client disposa del material personal bàsic necessari per a l’activitat. L’empresa li ha entregat el material tècnic necessari, que es troba en bon estat i dins del seu període de vida útil.
– El client es compromet a tornar el material que li han prestat en el mateix estat en què l’hi han proporcionat o a pagar el seu valor en cas de pèrdua o deteriorament.
– El client coneix el preu de l’activitat així com què inclou i no inclou.
– L’empresa ha informat al client que disposa d’una assegurança de responsabilitat civil i d’accidents per als participants en les activitats.
– El client ha estat informat que té a la seva disposició fulls de reclamació.
– Com a participant de l’activitat, el client ha informat a l’empresa MOUNTAIN FACES S.L./ Guies Vall Fosca que no pateix cap malaltia que pugui influir en el desenvolupament de l’activitat
– Que ha omplert el qüestionari sobre talles i vulnerabilitat del Còvid-19 facilitat a través de mitjans telemàtics

– Ajornament o anul·lació per part de l’Empresa / Client
– Per part de Guies Vall Fosca: es reserva el dret d’anul·lar una sortida organitzada si el nombre de participants és inferior al nombre mínim de participants (variable en funció de l’activitat). Aquesta decisió es comunicarà al
client per email o telèfon com a molt tard 48 hores abans de la data de la sortida. Aquesta circumstància suposa la devolució integral del pagament (100% de l’import) que l’usuari hagi efectuat.

– Per part de l’usuari: Si algun participant causa baixa per causes alienes a Guies Vall Fosca ho ha de comunicar 48 hores abans per tal que es retorni el 100% del pagament. Si causa baixa quan faltin menys de 24 hores per la data de la sortida no se li retornarà cap import.
– Si un participant no es presenta a l’activitat, no se li retornarà cap import.
– Si un participant ha d’abandonar un cop començada l’activitat, no se li retornarà cap import.
– Si un participant manifestes símptomes de Covid-19 (febre, tos), no se li retornarà cap import.

– Per inclemències meteorològiques: Guies Vall Fosca es reserva el dret d’anul·lació de la sortida organitzada si les condicions meteorològiques així ho requereixen. Aquesta circumstància suposa la devolució integra per part de Guies Vall Fosca del pagament que l’usuari hagi efectuat.
Els participants que vulguin anul·lar el servei hauran d’enviar un email al correu electrònic info@guiesvallfosca.com. La data en què s’hagi enviat aquest email serà la que es prendrà com a data d’anul·lació per aplicar així les corresponents condicions d’anul·lació.
– Menors d’edat
Els menors d’edat han d’anar acompanyats dels seus pares o tutors legals.
– Drets d’imatge
Les imatges fotogràfiques o de vídeo resultants de l’activitat realitzades per l’empresa poden ser utilitzades per a la promoció de l’empresa tant a les xarxes socials com en propaganda de diferents formats. Si el client ho prefereix, es respectarà la decisió de no fer ús publicitari de les imatges on aparegui. Les imatges se cediran al client de forma gratuïta si les vol i en cap cas no se’n farà un ús comercial.
– Protecció de dades
L’empresa es compromet a complir la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.