La marca comercial i el logotip de Guies Vall Fosca  està registrada.
Inscripció en el Cens d’Organitzadors d’activitats fisciodeportives en el medi natural de la Secretaria General de l’Esport amb el número C-456
Inscripció en el Registre de Professionals de l’Esport (ROPE) amb el número 016884

Reserves, Cancel·lació i forma de pagament
Les reserves es realitzaran a través de l’email info@guiesvallfosca.com

Per a realitzar la reserva de l’activitat s’haurà d’abonar un dipòsit del 30% del total. Si aquesta reserva es fa el mateix dia de l’activitat s’haurà d’abonar l’import íntegre al comptat. En cas que els participants vulguin cancel·lar la reserva, la política de cancel·lació que s’aplicarà serà la següent:

Amb més de 30 dies d’antelació a l’inici de l’activitat: retornarem el dipòsit lliurat.
Entre 30 i 15 dies d’antelació tindrà una penalització del 20% de la reserva.
Amb menys de 7 dies d’antelació la penalització serà del 100% de la reserva.
El fet de no presentar-se el dia de l’activitat no implicarà cap devolució. En el cas que el mateix dia d’iniciar l’activitat, les condicions meteorològiques suposessin un perill a la integritat dels participants, la activitat serà ajornada a una altra data a proposta de l’empresa, o del client donant a més l’opció a canviar aquesta activitat per una altra d’igual valor o al reemborsament del 50% del cost de l’activitat.
El fet de participar en qualsevol de les activitats de Guies Vall Fosca, implica l’acceptació total per part del participant de les condicions generals, que tenen validesa de contracte.
En el cas que un participant inscrigui a diversos participants o a un grup, aquest estarà obligat a comunicar les condicions generals aquí establertes a la resta de participants inscrits per ell.

Condicions Generals per a la prestació del servei.
En el cas en què el dia de realització de l’activitat, els guies decidissin l’ajornament d’aquesta, per causes meteorològiques o per problemes aliens a l’organització, s’establirà una nova data proposada per l’empresa, donant l’opció als participants inscrits a canviar aquesta activitat per una altra del mateix valor o al reemborsament del 50% del cost de l’activitat.

Els participants accepten la publicació de les fotografies preses durant les diferents activitats, en la pàgina web de Guies Vall Fosca o en els suports publicitaris que consideri oportú.
Només en els casos que existeixi manifestació expressa i per escrit, per part del participant a no publicar la seva imatge en cap mitjà, Guies Vall Fosca no farà ús de les fotografies preses durant les diferents activitats.

Obligacions del Participant
-Els participants que contractin qualsevol dels serveis que presta Guies Vall Fosca són conscients que realitzarà una activitat de turisme actiu o esport d’aventura, assumint els riscos propis de l’activitat i la possibilitat de sofrir un accident fortuït en el medi natural.
-Els participants hauran de complir les instruccions indicades pels guies que acompanyin al grup.
-En el cas que un participant o varis decideixin per voluntat pròpia fer cas omís de les indicacions dels guies, ni aquests, ni Guies Vall Fosca o el seu respresentant seran responsables de la sort d’aquests.

-Si un participant ha d’abandonar una vegada començada l’activitat, no se li retornarà cap import.
-Els participants estaran obligats a comunicar a Guies Vall Fosca si pateixen qualsevol tipus de malaltia o minusvalidesa que pogués alterar el normal funcionament de l’activitat.
-Els guies comptaran amb la potestat per a negar la participació a aquells participants que no portin l’equipament adequat per a l’activitat o manquin de la condició física adequada per a l’esforç que han de realitzar, no donant lloc a cap devolució.
-Els participants menors d’edat hauran d’anar sempre acompanyats de Pare, Mare o Tutor.
-El participant es fa responsable de l’equip que se li lliura per a la realització de l’activitat i haurà de retornar-lo complet a la finalització d’aquesta. A cas d’extraviament d’algun dels elements durant el transcurs de l’activitat, haurà d’abonar el seu valor.
-Guies Vall Fosca no es farà responsable dels danys o deterioracions que se li poguessin imputar a un participant per mal ús, deixadesa o omissió en els mitjans, instal·lacions o espais utilitzats per a la realització de les activitats.

Els participants que vulguin anul·lar el servei hauran d’enviar un email al correu electrònic info@guiesvallfosca.com. La data en què s’hagi enviat aquest email serà la que es prendrà com a data d’anul·lació per a aplicar així les corresponents condicions d’anul·lació.

· Per part de Guies Vall Fosca es reserva el dret d’anul·lar una sortida organitzada si el nombre de participants és inferior al nombre mínim de participants. Aquesta decisió es comunicarà al client per email o telèfon a tot tardar 48 hores abans de la data de la sortida. Aquesta circumstància suposa la devolució integral del pagament (100% de l’import) que l’usuari hagi efectuat.