L’objecte d’aquesta política és regular el tractament de dades que realitza Guies Vall Fosca de les dades que pugui recollir en el seu portal web.
Identitat del responsable de tractament
El responsable del tractament de les seves dades personals és Guies Vall Fosca
* CIF : 44628162C
* Adreça postal: Av.de l’Estació 30 baixos
* Telèfon: 626532511
* Correu electrònic: info@guiesvallfosca.com

Finalitat dels tractaments de dades
Les dades subministrades a Guies Vall Fosca seran recollides per diferents mitjans com: formularis, enquestes o a través de l’enviament de missatges de correu electrònic que figurin al web per obtenir informació d’activitats i/o serveis. Els procediments utilitzats durant la recollida es realitza d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l’única finalitat de prestar el servei que es sol·licita.
* En cadascun d’aquests mitjans s’informarà detalladament de la finalitat del tractament de les dades que es duen a terme únicament i exclusivament si s’ha autoritzat aquest tractament.
Guies Vall Fosca disposa de perfils a les xarxes socials: Facebook, Twitter i Instagram, amb la finalitat de publicar i difondre els serveis que presta i/o actes que organitza. També utilitza aquests canals per difondre les informacions que es publiquen en aquesta pàgina web, interactuar amb els usuaris i usuàries i servir de canal d’atenció i interacció social.
* En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.
* Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no ens sol·liciti la supressió o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.
Es deixaran de tractar les seves dades com a usuari/a de les xarxes socials en el moment en què deixi de seguir el compte.

Legitimació

La base jurídica del tractament de les dades personals dependrà de la finalitat prevista d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679, i podrà ser el consentiment exprés i inequívoc donat per la persona usuària, per l’execució d’un contracte, en compliment d’una obligació legal, en compliment d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics.
És necessari proporcionar tota la informació sol·licitada en els formularis. No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que Guies Vall Fosca no pugui atendre les sol·licituds de la persona interessada i, en conseqüència, Guies Vall Fosca quedarà exonerat de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta del serveis sol·licitats.

Destinataris

Les seves dades no se cediran a tercers, tret que ho hagi autoritzat expressament, que sigui per obligació legal o siguin altres administracions públiques d’acord amb les seves competències, així com als encarregats de tractament que contracti Guies Vall Fosca per dur a terme el servei sol·licitat.
No hi haurà transferències a tercers països.

Drets de les persones afectades

Els usuaris podran exercitar els drets reconeguts per la normativa de protecció de per a obtenir informació sobre com i per a què està tractant les dades Guies Vall Fosca, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada en el punt 1 o a l’adreça de correu electrònic: info@guiesvallfosca.com adjuntant còpia del DNI.
* Dret d’accés. Dret que tota persona té a obtenir informació sobre les dades de caràcter personal pròpies que estan en poder d’un tercer, particularment sobre l’origen, el tractament i la finalitat d’aquestes dades i també sobre si han estat o han de ser objecte de cessió de dades.
* Dret de rectificació. Dret que tota persona té a rectificar i actualitzar les seves dades de caràcter personal, en el cas que siguin inadequades, incompletes o obsoletes.
* Dret de supressió. Dret que tota persona té a obtenir, del responsable del tractament, sense dilació indeguda, l’eliminació de les dades de caràcter personal que l’afecten.
* Dret de limitació del tractament. Dret que té tothom a restringir les operacions de tractament de les seves dades de caràcter personal. Pot aplicar-se quan la persona interessada ha exercit el seu dret de rectificació o el dret d’oposició mentre no s’ha resolt la sol·licitud o quan l’interessat s’oposa a la supressió de les seves dades de caràcter personal per algun motiu.
* Dret d’oposició. Dret que tota persona té a sol·licitar gratuïtament, al responsable del tractament, que no es tractin les dades de caràcter personal que l’afecten.
* Dret a la portabilitat. Dret que té tota persona a rebre en un format estructurat d’ús comú i de lectura mecànica, les dades de caràcter personal que l’afecten i que ha facilitat a un responsable de tractament
Si considera que els seus drets no s’han atès adequadament, té el dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.